Government of Nepal

Ministry of Agriculture, Land Management and Cooperative

Department of Livestock Services

Directorate of Livestock Production

Central Pig Poultry Promotion Office


Mr. Chhabi Adhikari
Office Chief


Highlights :

बंगुर औधोगीक पार्क स्थापने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना  ||   सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण  ||   अण्डामा आत्मनिर्भर तथा पारिवारिक स्तरमा पोषण सुरक्षाको लागी ग्रामिण कुखुरा प्रवर्द्धन  ||   युवा लक्षीत बंगुर पालन कार्यक्रम संचालन हुने जिल्लाहरु  ||   बंगुर तथा कुखुरा पालन सहकारी कार्यक्रमको बजेट उपशिर्षक अन्तर्गत कार्यक्रम  ||   पशु बिकास सेवा कार्यक्रम (पिग एण्ड पोर्क सुधार कार्यक्रम) (राष्ट्रिय अभियान)  ||   अण्डामा आत्मनिर्भर तथा पारिवारीक स्तरमा पोषण सुरक्षाको लागी ग्रामीण कुखुरा प्रबर्द्धन कार्यक्रम  ||   पिग एण्ड पोर्क (बंगुर व्यवसाय) सुधार कार्यक्रम: राष्ट्रिय अभियान सञ्‍चालनको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना  ||   Invitation of Bids for supply & Delivery of Pig Lean Meater (Black Fat Instrument) and Preganacy Diagnosis Device for Pigs  ||   पिग एण्ड पोर्क सुधार कार्यक्रम: राष्ट्रीय अभियानको कार्यविधि २०७२  ||   यूवा लक्षित कार्यक्रम संचालन भएका जिल्लाहरुमा प्राप्त अनुदान विवरण  ||   अनुदान प्राप्त गरेका सहकारीहरुको विवरण  ||   अनुदानमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरु  ||  

Main Menu

Introduction


Comming Soon


Read More...

रमेश कुमार सिंह
पशु विकास अधिकृत
सुचना अधिकारी


News & Notices

Downloads