नेपाल सरकार

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

पशु सेवा बिभाग

पशु उत्पादन निर्देशनालय

केन्द्रीय बंगुर कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यालय

Invitation of Bids for supply & Delivery of Pig Lean Meater (Black Fat Instrument) and Preganacy Diagnosis Device for Pigs


2016-05-12

समाचार तथा सुचना

डाउनलोड्स